solar storage banner

 

nextgen banner

Proje İlerleme Raporları Hakkında Duyuru

proje ilerleme raporlari
Bilindiği üzere, 29.07.2022 tarihli ve 31907 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “ÇED Yönetmeliği”nin 18. maddesinde “ÇED Olumlu” kararı verilen projelerin proje sahibi; komisyonca belirlenen periyotlarda yatırımda kaydedilen gelişmeleri içeren proje ilerleme raporunu,

Bakanlıkça yeterlik verilen ve söz konusu projenin ÇED raporunun hazırlanmasında görev almayan kurum/kuruluşlara hazırlatarak elektronik sisteme yüklemek ve Bakanlık denetimlerinde sunmakla yükümlüdür” hükmü yer almaktadır.

Söz konusu yükümlülüğün yerine getirilmesi ve uygulamada aksamaya mahal verilmemesi amacıyla aşağıda yer alan hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

1- 08.07.2019 tarihinden sonra “ÇED Olumlu Kararı” verilen projelerin proje sahipleri, ekte yer alan formata göre hazırlanacak “Proje İlerleme Raporu” nu (ilk sunulacak rapor ekinde yeterlik belgesine sahip kurum/kuruluş ile yapılan sözleşme ile birlikte) ÇED Sürecinde belirlenen periyotlarda Bakanlığa sunulmasını sağlamakla yükümlüdür.

2- Bakanlığa sunulacak Proje İlerleme Raporları ile ilgili olarak, 31.12.2022 tarihli ve 32060 sayılı Çevresel Etki Değerlendirmesi Yeterlik Belgesi Tebliği'nin 8 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (g) bendi hükmü gereği, Tebliğin 5-1 (a), (b), (c), (ç) bendi personelinden herhangi biri tarafından faaliyet yeri incelemesi yapılması, yapılacak incelemeden 5 iş günü öncesinde ilgili il müdürlüğüne yazılı bilgi verilmesi zorunludur. (Proje İlerleme Raporu ekinde dilekçenin il müdürlüğüne sunulduğu KEP kayıtları da eklenmelidir)

3- Hazırlanan proje ilerleme raporlarının, inceleme yapan personel ve proje sahibi tarafından imzalanarak (iki tarafında şirket kaşeleri olacak şekilde) Bakanlığımız Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) servisi üzerinden sunulması gerekmektedir.

4-Proje İlerleme Raporu, belirlenen periyodun tamamlanmasını müteakip en geç 15 gün içerisinde yeterlik belgesine sahip kurum/kuruluş tarafından Bakanlığa sunulur. Süresi içerisinde sunulmayan Proje İlerleme Raporları ile ilgili olarak proje sahibi ile yeterlik belgesine sahip kurum/kuruluşa mer-i mevzuat kapsamında ceza puanı ve idari yaptırım uygulanacaktır.

5-Bakanlığa sunulan proje ilerleme raporlarının birer suretinin, proje sahibi ve yeterlik belgesine sahip kurum/kuruluşta bulundurulması ve Bakanlık/İl Müdürlüğü denetimlerinde ibraz edilmesi zorunludur.

Ek: Proje İlerleme Rapor Formatı için tıklayınız.

Pin It

Destekleyenler

Welcome in the demo