bulut akademi 2021 1

taksim danismanlik

ozbay osgb

bulut akademi 2021 1

Atık Yönetim Planları Hakkında Duyuru yayınlandı

atik yonetim planlari duyuru
Bilindiği üzere, 02.04.2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atık Yönetimi Yönetmeliği’nin 6’ncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde “Bakanlığın, Atık Yönetim Planı (AYP) hazırlanmasına, uygulanmasına ve izlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemekle” yükümlü olduğu hükmü yer almaktadır.

Bu çerçevede, mevcut uygulama esaslarında yer alan "proses" tanımı ile ilgili tereddüt hasıl olması ve uygulamaya ilişkin Bakanlığımıza intikal eden sorunların çözülmesi amacıyla bundan sonraki süreçte AYP'lere dair uygulanması gereken hususlar yeniden düzenlenmiştir:

1) Atık Yönetim Planları, tüm atık üreticileri tarafından asgari ekteki formattaki bilgileri içerecek şekilde hazırlanır; ancak sadece Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği (ÇİLY) Ek-1'de yer alan işletmeler tarafından il müdürlüğü onayına sunulur. Diğer atık üreticileri güncel atık yönetim planlarını denetim esnasında sunulmak üzere hazır bulundurur.

2) Atık Yönetim Planları sunulduğu tarihten itibaren üç yılı kapsayacak şekilde hazırlanır. Atık Yönetim Planları geçerlilik süresi dolmadan 30 takvim günü öncesinde onay alınmak üzere il müdürlüğüne sunulur. Sunulduktan sonra il müdürlüğünce 180 takvim günü içerisinde değerlendirilmeyen Atık Yönetim Planları onaylanmış sayılır.

3) Süresi içerisinde atık yönetim planını hazırlamayan ve/veya sunmayan işletmeler ile sunulan plan için il müdürlüğünce bildirilen eksiklikleri gidermeyen işletmelere il müdürlükleri tarafından, 2872 sayılı Çevre Kanunu’nda öngörülen yaptırımlar uygulanır.

4) Atık Yönetim Planı geçerlilik süresi içerisinde, atığın miktarında ve türünde değişikliğe neden olacak proses değişikliği veya kapasite artışı olması halinde yenilenen plan 30 takvim günü içerisinde il müdürlüğü onayına sunulur. ÇİLY Ek-1 haricindeki tesisler ise planı revize ederek tesiste bulundurur.

Bu kapsamda, Atık Yönetim Planlarının hazırlanması, değerlendirilmesi ve onaylanmasına ilişkin iş ve işlemlerin yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde yürütülmesi gerekmektedir.

Pin It

Destekleyenler

Welcome in the demo