rielli kasim banner 1

solarex 400x85

solar storage banner

nextgen banner

Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı

atik yaglarin yonetimi mevzuat degisikligi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, “Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 12 Ocak 2023 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 21/12/2019 tarihli ve 30985 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (j) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Bakanlık: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını,”

“j) İl müdürlüğü: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünü,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“g) Atık yağların rafinasyon tesisine kabulü öncesinde analizi rafinasyon tesisi tarafından yapılır. Yapılan analiz sonucunda PCB değeri 20 ppm’e kadar olan ve %1 klor değerini aşmayan atık yağlar rafinasyon tesisleri tarafından işlenir. PCB değeri 20-50 ppm arasında olan ve %1 klor değerini aşmayan atık yağlar beraber yakma tesisine, PCB değeri 50 ppm üzerinde olan veya %1 klor değerini aşan atık yağlar yakma tesisine gönderilir. PCB içeriği nedeniyle rafinasyon tesisi tarafından işlenemeyen atık yağlar öncelikle PCB arındırma tesislerinde PCB değeri işlenebilir düzeye getirilerek rafinasyona tabi tutulur. Rafinasyonunun mümkün olmadığı tespit edilen atık yağlar ise beraber yakma ve/veya yakma tesislerinde işlem görür. Rafinasyon tesislerinde atık yağlardan TS 900-1 EN ISO 3170 standardına uygun şekilde numune alınarak PCB için TS EN 12766-1, TS EN 12766-2, klor için TS ISO 15597 veya ulusal/uluslararası kabul görmüş standart metotlar kullanılarak analiz yapılır.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddenin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Madeni yağ üretiminde; 2023 yılı için %2, 2024 yılı için %4, 2025 yılı için %6, 2026 yılı için %8 ve sonraki yıllarda Bakanlığın belirleyeceği oranlarda atık yağdan üretilmiş baz yağ kullanılması zorunludur. Bu fıkrada belirlenmiş zorunlu kullanım oranlarına ithal edilen atık yağdan üretilmiş baz yağlar dâhil edilmez. Atıktan üretimi bulunmayan baz yağ gruplarına bu hüküm uygulanmaz.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ç) PCB içeriği nedeniyle rafinasyon tesisi tarafından işlenemeyen atık yağlar öncelikle PCB arındırma tesislerinde PCB değeri işlenebilir düzeye getirilerek rafinasyona tabi tutulur.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin on ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(12) Tesisin yıllık ortalama veriminin deneme üretimi sonuç raporundaki değerden %30 düşük olması durumunda veya tesiste TS 13369 standardında ürün elde edilemediğinin tespit edilmesi halinde bir yıl içinde deneme üretimi yenilenir. Bir yıl içinde deneme üretiminin yenilenmemesi durumunda tesis lisansı iptal edilir.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Bakanlıkça uygun bulunması halinde belirlenen deneme üretimi takvim planında yalnızca tesisler arasında yer değişikliği yapılır. Planlanan tarihte deneme üretimine katılmayan tesisin mevcut çevre lisansı sonlandırılır.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Atık yağların araçtan araca nakledilmesi

GEÇİCİ MADDE 4- (1) Atık yağ rafinasyon tesisleri, tehlikeli madde taşımacılığına ilişkin ilgili mevzuatına uymak kaydıyla organize sanayi bölgeleri veya sanayi siteleri içerisinde belirlenecek, adres ve koordinat bilgileri il müdürlüğüne sunularak uygun görüş alınacak noktalarda atık yağları bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl süreyle araçtan araca transfer edebilir. Araçtan araca transfer ancak aynı rafinasyon tesisinin araçları arasında yapılır. Her ilde en fazla 3 nokta belirlenir. Belirlenen noktaların zemin geçirimsizliği sağlanır ve dökülmelere karşı emici malzeme bulundurulur.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 17- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin Ek-3’ü ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin Ek-6’sının (10) numaralı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 12- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13- Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.

Eki için tıklayınız

Pin It

Destekleyenler

Welcome in the demo