bulut akademi 2021 1

taksim danismanlik

ozbay osgb

bulut akademi 2021 1

Asgari Fiyat Tarifesinin Uygulanmasına İlişkin Duyuru!

asgari fiyat tarifesi
Bilindiği üzere, Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik 1/11/2022 tarihli ve 32000 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

-Aylık Faaliyet Raporu, İç Tetkik Raporu ve Eğitim dokümanlarına ilişkin yeni formatlar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayınlanmış olup, 1/1/2023 tarihi itibarı ile bu formatlara göre Raporların hazırlanması gerekmektedir.

-Çevre danışmanlık firmaları tarafından hizmet verilen işletmeye ait asgari fiyatın sağlandığına dair faturanın numarasının ve tarihinin bir sonraki ay için hazırlanan aylık faaliyet raporunda yazılması gerekmektedir.

-Tüm kamu kurumlarının merkez ve taşra teşkilatları tarafından Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılacak çevre yönetimi hizmeti alım ihalelerinde anılan Yönetmelikteki “Asgari Fiyat Tarifesi” ile ilgili Madde 17’de yer alan hükümler göz önüne alınarak hizmet verilecek her işletme (hastane, sağlık kuruluşu, belediye vb.) için ayrı ayrı fiyat belirlenmesi gerekmektedir.

-Kamu İhale Kanunu kapsamında ihale yolu ile hizmet alan işletmelerin de anılan   Yönetmelikte yer alan Asgari Fiyat Tarifesine uygun olarak çevre yönetimi hizmeti alması gerekmektedir. İşletmeler tarafından bu fiyatın altında bir ücret ile hizmet alınması talep edilir ise Yönetmeliğin 17 nci maddesi gerekçe gösterilerek sözleşmenin feshi işleminin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

-Asgari fiyat tarifesi altında bir ücret ile hizmet verilmeyecek olup, asgari fiyata uymayan çevre danışmanlık firmalarına anılan Yönetmelikte geçen cezai hükümler uygulanacaktır.

-İşletmeye hizmet veren çevre danışmanlık firmasının birden fazla yetkisi var ise (TMGD, İSG, YTK vb.) ve işletmeye çevre yönetimi hizmeti dışında diğer yetkilendirmeler kapsamında da hizmetler veriliyor ise,  verilen her hizmet için ayrı ayrı fatura kesilerek Yönetmelikteki Asgari Fiyat Tarifesine uyulduğunun belgelendirilmesi gerekmektedir. Bu konuda Bakanlığımıza herhangi bir şikayet ulaşması halinde, ilgili çevre danışmanlık firması ve hizmet verilen işletmeye çevre denetimi yapılacaktır.

-Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinin Ek-1 veya Ek-2 listesine girmeyen işletmelerin çevre mevzuatı kapsamında endüstriyel atık yönetim planı onayı, beyan ve bildirimlerin yapılması vb. iş ve işlemler de çevre yönetimi hizmetine dahil olduğundan, çevre danışmanlık firmalarından bu hizmeti almak isteyen işletmeler ile firmalar arasında çevre yönetimi hizmeti alımı sözleşmesi yapılması ve hizmet verilen aylarda Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte yer alan diğer yükümlülükler ile birlikte,  aylık net asgari ücretin 1/3’ünden az olmayacak şekilde aylık asgari fiyat tarifesine de uyulması gerekmektedir.

- İlk kez faaliyete geçecek ve ilk defa hizmet almaya başlayacak işletmeler için aylık asgari fiyat, ilk etapta hizmet sözleşmesi tarihinden itibaren aylık net asgari ücretin 1/3’ünden az olmayacak şekilde belirlenecek olup, Geçici Faaliyet Belgesi (GFB) alındıktan sonraki aydan itibaren geçerli olmak üzere işletmenin belirlenen Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Ek-1 ve/veya Ek-2 listeleri kapsamı ve çevre izin-lisans konularına göre aylık asgari fiyat yeniden hesaplanır.

Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesi “ (7) İşletmelerin mevcut çevre izni veya çevre izin ve lisans konularına yeni çevre izni veya çevre izin ve lisans konuları ilave edilecek ise ilave edilecek konuyla ilgili başvurunun Bakanlığın ilgili sisteminden yapıldığı tarihi takip eden sonraki aydan itibaren geçerli olmak üzere mevcut aylık asgari fiyata, ilave edilecek çevre izni veya çevre izin ve lisans konularının birim fiyat bedellerinin yüzde beşi de eklenerek yeni aylık asgari fiyat hesaplanır.” hükmünü içermektedir.

Bu kapsamda çevre yönetimi hizmeti verilen işletmenin Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği ek listelerindeki yeri değişmişse ve/veya izin-lisans konuları eklenmiş ve/veya çıkarılmış ise; belge yenilemelerle ilgili GFB/izin-lisans belgesi alındıktan veya ilgili sistemden güncelleme yapıldıktan sonraki aydan itibaren geçerli olmak üzere, yeni durumdaki çevre izin- lisans konularının birim fiyatlarının %5’i eklenerek yeni aylık asgari fiyat hesaplanır.

Örnek işletmeler için aylık asgari fiyat uygulamaları:

* Daha önce Toplama Ayırma Belgesi almış bir işletmeye hizmet veriliyor ise mevcut belgenin süresinin sonuna kadar aylık asgari fiyat, toplama ayırma tesisleri artık Çevre İzin ve Lisans  Yönetmeliği Ek-2 listesine girdiği için aylık net asgari ücretin 1/3’ünde az olmayacak şekilde belirlenir. Ancak belge yenilendiğinde ise toplama ayırma lisans konusunun birim fiyatının  %5’i eklenerek yeni aylık asgari fiyat hesaplanır.

*Daha önce Ambalaj Atığı Geri Kazanım Lisansı almış bir işletmeye hizmet veriliyor ise, mevcut belgenin süresinin sonuna kadar aylık asgari fiyat Ambalaj Atığı Geri Kazanım Lisansı konusunun birim fiyatının  %5’i eklenerek hesaplanır.

* Hizmet verilmeye başlandığında Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Ek-1 Listesi kapsamındaki işletme Yönetmelik listelerinde yapılan değişiklik ile artık Ek-2 kapsamına giriyor ise, aylık asgari fiyat aylık net asgari ücretin 1/3’üne Ek-2 kapsamındaki izin-lisans birim fiyatlarının  %5’i eklenerek hesaplanır.

* Hizmet verilmeye başlandığında Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Ek-2 Listesi kapsamındaki işletme Yönetmelik listelerinde yapılan değişiklik ile artık Ek-1 kapsamına giriyor ise, aylık asgari fiyat aylık net asgari ücretin 1/2’sine mevcut geçerli izin-lisans konularının birim fiyatlarının  %5’i eklenerek hesaplanır.

*Hizmet verilen işletme sadece hava emisyonu konulu Çevre İzin Belgesini almış olmasına rağmen mevzuatta yapılan değişiklik ile artık gürültü iznine de tabi ise, mevcut izin belgesinin süresinin sonuna kadar (gürültü konulu izin muafiyeti devam ettiği için) aylık asgari fiyat sadece hava emisyonu konulu birim fiyat bedelinin %5’i eklenerek hesaplanır. Çevre izin belgesi yenilendiğinde ise hava emisyonu ve gürültü izin konuları eklenerek asgari fiyat hesaplanır.

Örnek aylık asgari fiyat hesaplamaları:

1-İşletme Ek-2 hava emisyonu konulu izin ve Ek-2 tehlikesiz atık geri kazanım lisansına tabi ise:

Aylık Asgari Fiyat = (Aylık net asgari ücret x 1/3 ) + (Ek-2 (hava emisyonu konulu çevre izni)  birim fiyatı  x  %5  ) + ( Ek-2  (tehlikesiz atık geri kazanım konulu çevre lisansı ) birim fiyatı  x %5) +KDV

Aylık Asgari Fiyat = (8.506,80 TL  x 1/3) + (13.500,00 TL x %5)+ (17.100,00 TL  x %5) + KDV    

2- İşletme kapsamı aşağıdaki gibi hem Ek-1 hem Ek-2’ deki maddeye tabi ise;

Ek-1 Listesi

8.2.4 Atık pil ve akümülatör geri kazanım tesisleri

Ek-2 Listesi

1.1.2 Toplam yakma sistemi ısıl gücü 2 MW ve daha fazla ve 100 MW’dan az olan ve yakıt olarak gaz yakıtın ve/veya birden fazla yakıtın kullanıldığı termik ve ısı santralleri.

8.2 .3. Üretim kapasitesi 2.000 ton/gün’den az olan metal tehlikesiz atıkların ve/veya cüruf, tufal vb. atıklardan metallerin ergitildiği geri kazanım tesisleri1 (Çevresel gürültü konulu çevre izninden muaf olan tesisler)

İşletmenin genel kapsamı Ek-1 kabul edildiği için taban fiyat aylık net asgari ücretin ½’si olmalı, diğer izin-lisans konuları için ise ek listelerdeki kapsamına göre izin lisans birim fiyatlarının %5’leri  eklenmelidir.

Aylık Asgari Fiyat = (Aylık net asgari ücret x 1/2 ) + (Ek-1 (Atık Pil ve Akümülatör konulu çevre lisansı)  birim fiyatı x  %5) + (Ek-2 (hava emisyonu konulu çevre izni)  birim fiyatı x  %5 ) + (Ek-2  (tehlikesiz atık geri kazanım konulu çevre lisansı ) birim fiyatı  x %5 ) + KDV

Aylık Asgari Fiyat = (8.506,80 TL x ½ ) +( 33.500,00 TL x %5  ) +(13.500,00 x %5)+ ( 17.100,00 TL  x  %5 ) + KDV

Pin It

Destekleyenler

Welcome in the demo