perfect solutions banner

eco2n

solar storage banner

 

solar storage banner

nextgen banner

,rielli kasim banner 1

Sert Yüzey Temizleyiciler ve Doğal Taş Ürün Grubu Çevre Etiketi Kriterleri Yayımlanmıştır.

sert yuzey temizleyiciler dogal tas urun grubu
Çevre etiketi sistemimiz sürdürülebilir üretim ve tüketim uygulamaları noktasında bizler için önemli bir enstrümandır.

Bilindiği üzere 11 Aralık 2019’da Avrupa Yeşil Mutakabatının imzalanması ile başlayan ve Dünya’daki diğer gelişmiş, Dünya ekonomisini domine eden ülkelerin net sıfır emisyon hedeflerini ortaya koyması üzerine, ihracatta sürdürülebilir, düşük karbon ayakizi olan ve Döngüsel Ekonomi Sanayi Stratejisi kapsamında uyumlu ürünlerin tercihi ön plana çıkmaya başlamıştır.

Yeşil dönüşümün desteklenmesini hedefleyen bir yol haritası niteliğindeki ulusal hedeflerin yer aldığı “Yeşil Mutakabat Eylem Planı” na ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 16.07.2021 tarihinde yayımlanmıştır. Bu yayımlanmış olan “Yeşil Mutakabat Eylem Planı” nda ülkemizde çevre etiketi kriter sayısının artırılmasına yönelik hedef belirtilmiştir.

Ayrıca Ekim 2022’de Ulusal Türkiye Çevre Etiket Sistemi Küresel Eko-Etiket Ağı’na tam üyeliği gerçekleşmiş olup, ulusal çevre etiket sisteminin uluslararası düzeyde geçerliliği olmuştur. Mevcut yürürlükte olan çevre etiketi kriteri sayısını arttırmak ve sistemi büyütmek için Bakanlığımız özel sektör, kamu araştırma enstitüleri, üniversitelerimiz ve uluslararası fonlar ile işbirlikleri yapmaktadır.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü arasında Çevre Etiketi Yönetmeliği kapsamında doğal taşlar ürün grubu çevre etiketi kriterlerinin belirlenmesine yönelik işbirliği protokolü 18/05/2022 tarihinde imzalanmıştır.

Bu kapsamda; Bakanlığımız, Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü, Maden ve Petrol İşleri  Genel Müdürlüğü, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, ilgili sektör temsilcileri ve STK’ların katkılarıyla  hazırlanarak  Bakanlığımızca yayımlanan  Doğal Taş ürün grubu çevre etiketi kriterleri, Avrupa ve Avustralya’daki Eko-Etiket uygulamaları ve Ülkemiz şartları dikkate alınıp hazırlanmıştır.

Maden sektöründe ihracatın 5’ini oluşturan doğal taşların, çevre ve iklim dostu sürdürülebilir ürünler haline gelmesini sağlayan çevre etiketi sistemi, hem ham blok hem de nihai işlenmiş ürünlere katma değer katarak Dünya Pazarında rakip ülkelere karşı ayrıcalık kazandıracaktır.

Böylece Dünya sıralamasında ön sıralarda olan doğal taş ürün grubu ihracatımız, çevre etiketi sistemiyle daha iyi seviyelere taşınacaktır.

Beşikten mezara kadar olan süreçleri takip eden, Yaşam Döngüsü Yaklaşımı ile oluşturulan doğal taş ürün grubu çevre etiketi kriterleri;

  • Enerji tüketimi
  • Malzeme verimliliği
  • Su ve Atıksu Yönetimi
  • Hava Kirliliği Yönetimi
  • Proses Atıklarının Yeniden Kullanımı v.b. parametreleri göz önünde bulundurarak gelecek nesillere en zararsız şekilde üretim yapılmasına imkan sağlar.

66/2010/AB sayılı Eko-Etiket Tüzüğü’ne uyum çalışmaları kapsamında 19.10.2018 tarihli ve 30570 sayılı Çevre Etiketi Yönetmeliği doğrultusunda hazırlanan sert yüzey temizleyiciler ve doğal taş ürün grubuna yönelik çevre etiketi kriterleri yayımlanmıştır.

Ürünlerinde çevreye duyarlı/sürdürülebilir hammadde kullanan ve çevreye duyarlı ambalaj tercih eden firmalar çevre etiketi kullanıcısı olabilecektir.

Kriterler, 5 (beş) yıl geçerli olacaktır. Beş yıllık süre içinde, Çevre Etiketi Kurulu tarafından gerekli görüldüğünde kriterler güncellenebilecektir. Çevre Etiketi Kurulu’nun uygun görüşüne istinaden kriterlerin geçerlilik süresi uzatılabilir.

Sert Yüzey Temizleyiciler Ürün Grubu Kriterleri

Doğal Taş Ürün Grubu Kriterleri

Pin It

Destekleyenler

Welcome in the demo