perfect solutions banner

eco2n

solar storage banner

 

solar storage banner

nextgen banner

,rielli kasim banner 1

ÇEVRE İZİN VE LİSANS BAŞVURUSUNDA TEKNİK UYGUNLUK RAPOR FORMATLARI

cevreizinvelisansbasvurusundateknikuygunlukraporformatlari

Atık Yağ: 1- Teknik Uygunluk Raporu

Bitkisel Atık Yağ: 1- Teknik Uygunluk Raporu

Atık Pil ve Akümülatör: 1- Teknik Uygunluk Raporu

Ömrünü Tamamlamış Lastik: 1- Teknik Uygunluk Raporu

Tıbbi Atık Sterilizasyon: 1- Tesisin, projesi ve şartnamesine uygun olarak yapıldığını gösterir rapor

Ömrünü Tamamlamış Araç - Geçici Depolama : 1- Teknik Uygunluk Raporu

Ömrünü Tamamlamış Araç - İşleme: 1- Teknik Uygunluk Raporu

PCB Arındırma: 1- Teknik Uygunluk Raporu

* Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik (ÇKAGİLHY) uyarınca, Yönetmeliğin Ek-3A ve Ek-3B’sinde yer alan bilgi ve belgeleri uygun bulunan işletmelere geçici faaliyet belgesi verilmekte olup, müteakibinde işletmelerin Yönetmeliğin Ek-3C’sinde yer alan bilgi ve belgeler ile çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi başvurusunda bulunmaları gerekmektedir.

* Çevre lisansı konuları için EK-3C’ de yer alan belgelerin önemli bir kısmını “Teknik Uygunluk Raporu” oluşturmaktadır. Söz konusu raporların bir kısmı için, rapor formatları ilgili Yönetmeliklerde yer alırken, önemli bir kısmı için ise bu formatların yine ilgili Yönetmelik kapsamında Bakanlıkça yapılacak çalışmalarla belirleneceği ifade edilmektedir.

Pin It

Destekleyenler

Welcome in the demo