perfect solutions banner

eco2n

solar storage banner

 

solar storage banner

nextgen banner

,rielli kasim banner 1

 

DOĞAYA YENİDEN KAZANDIRMA PLANI FORMATI (EK-I)

(1)  Faaliyet Öncesi Mevcut Durum:

a)Arazinin yeri.

b)Sahanın durumu.

c)Faaliyet sahası sınırlarını ve çevresini gösteren 1:5000 ölçekli topoğrafik harita

(çevre arazi kullanımlarını da içerecektir).      

ç)Faaliyet sahasını ve doğaya yeniden kazandırılacak alanların, faaliyet sonrası kullanım senaryolarını gösteren 1:1000 ölçekli topoğrafik harita.

d)1:1000 ölçekli işletme haritası.

e)Jeolojik durum.

f)Hidrolojik ve hidrojeolojik özellikler.

g)Örtü tabakası durumu.

ğ)Üst ve alt toprak durumu.

h)Flora, fauna ve lokal endemik türlerin belirlenmesi.

ı)Meteorolojik özellikler.

i)Arazi kullanımı ve altyapı durumu.

j)Kültürel,  tarihi ve arkeolojik varlıkların durumu.

h)Sosyo-ekonomik durum.

l)Sahadaki ses ve gürültü seviyeleri.

m)Çevresel risk değerlendirmesi.

n)Olası asit maden drenajının belirlenmesi.(2) Sağlık ve Güvenlik:

a) İşletme sahasına girişin çit ve engellerle sınırlandırılması.

b) Atık barajları ile ilgili alınacak güvenlik önlemleri.

c) Atıkların barajda depolanmasında alınacak güvenlik önlemleri.

ç) Şevler ve yüksek duvarlarla ilgili alınacak güvenlik önlemleri.

d) Hendek, ocak çukurları, yeraltı ocağı girişleri, tasman çukurları, döküm harmanları, pasalar, atık sahaları, depolama alanları ve benzeri gibi yerlerle ilgili alınacak güvenlik önlemleri.

e) Binalarla ilgili alınacak güvenlik önlemleri.

(3) Faaliyet Sahasının Yeniden Düzenlenmesi:

Madencilik işletmeciliği, arazide yapılan diğer kazılar, dökümler ve doğaya bırakılan atıklar sonucunda bozulan doğal yapının doğaya yeniden kazandırılması sırasında Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliğinin 9. maddesinde belirtilen aşamalar izlenir.

a) Korunması gereken üst toprak hakkında nitelik ve nicelik bilgileri, verimli üst toprağın kaybını en aza indirecek sıyırma teknikleri ve seçilen sıyırma tekniği, malzemenin taşınması, geçici olarak depolanması ve saklanması.

b) Oluşturulan boşlukların ve kazı alanlarının yeniden doldurulması ve tesviyesi.

c) Örtü ve atık yığınları, döküm harmanları, pasalar, atık sahaları ve depolama alanlarının tesviyesi.

ç) Bozulan topografyanın morfolojik özelliklerinin dikkate alınarak duraylılığının sağlanması.

d) Yeniden düzenlenen alanlara üst toprağın geri serilmesi.

e) Kazı boşluklarının suyla doldurulması halinde su kirliliğinin önlenmesi ve su kalitesinin korunması.

f) Dolgu yapılan alanlarda oluşan suyun denetimi.

g) Sahanın, habitat oluşumuna uygun olarak hazırlanması, asit maden drenajının ölçümleri ve önlemlerinin alınması.(4) Arazinin Duraylılığının Sağlanması:

a) Fiziksel Duraylılık:

1) Şev duraylılığı (döküm harmanlarının ve pasa yığınlarının eğimleri ile taşocağı ve madencilik yapılmış alanlardaki şev açılarının belirlenmesi, şevlerin ve yüksek duvarların duraylılığının sağlanması).

2) Erozyon ve sedimantasyon kontrolü.

3) Tasman kontrolü.

b) Kimyasal Duraylılık:

1) Asitli su drenajı olasılığının belirlenmesi, oluşumunun önlenmesi ve kontrolü için yapılan çalışmalar.

2) Tehlikeli ve zararlı maddelerden arıtma ve nötralizasyon çalışmaları.

c) Biyolojik Duraylılık:

1) Minimal biyolojik iyileştirme.

2) Kapsamlı biyolojik iyileştirme.(5) Toprak, Su ve Hava Yönetimi:

Faaliyet alanlarında;

a) Atıksuyun arıtılması, yüzey sularının kontrolü ve yeraltı sularının drenajı.

b) Atık barajlarının yönetimi (yüklü çözelti, ara çözelti ve aşırı yağış taşkın havuzlarının doğaya kazandırılması).

c) Dere yatak ve kıyılar ile doğal su akıntılarının düzenlenmesi.

ç) Yüzey ve yeraltı sularının kirliliğe karşı korunması.

d) Katı, sıvı ve gaz atıkların bertarafının tasarımı.

(6) Peyzaj Çalışmaları:

a) Estetik görünümün, halkın yerleşim bölgelerine ve doğal alanlara etkisinin belirlenmesi.(7) Faaliyet Sahalarının İyileştirilmesi:

Bozulan tüm alanların (endemik türlerin çoğalmasını ve doğal seçimi teşvik etme amacıyla) geleceğe dönük kullanım planlaması çerçevesinde yeniden bitkilendirilmesi:

a) Arazinin bitkilendirme için hazırlanması.

b) Öncü bitkilerin tanımı ve türlerin seçimi metotları ve bunların etkilerinin incelenmesi.

c) Fidelerin yetiştirilmesi.

ç) Malçlama.

d) Gübreleme.

e) Bitkilerin nakli.

f) Tohum ekme ve fidan dikme.

g) Ağaçlandırma.

ğ) Zararlı ot kontrolü için gereken önlemlerin alınması.(8) Faaliyet Alanlarının Kapatılması ve Terk Edilmesi:  

a) Kirlenmiş alanların temizlenmesi.

b) Binaların yıkımı ve temel betonlarının sökümü veya farklı kullanımlara sunumu.

c) Ekipmanların sökümü ve kaldırılması.

ç) Altyapı söküm ve temizliği (yollar, enerji ve boru hatları, demiryolları, servis ve depolama alanlarının kaldırılması).

d) Atıkların ve artıkların bertarafı.

e) Proje sınırını çizen engellerin kaldırılması.(9) İzleme ve Denetim:

a) Faaliyet alanları ve çevresindeki toprak, yüzey suları, yeraltı suları, hava veya diğer ortamlarda meydana gelebilecek kirliliklerin ölçümü için uygulama programının hazırlanması.

b) Doğaya Yeniden Kazanım Planı kapsamında, hangi parametrelerin hangi aletlerle ve nasıl ölçüleceğinin belirlenmesi.

c) Ölçümlerin hangi kuruluş tarafından hangi sıklıkta yapılacağının belirlenmesi.

ç) Ölçüm sonuçlarıyla ilgili veritabanı oluşturulması.

d) Ölçümlerin değerlendirilerek ve sınır değerleri ile karşılaştırılarak raporlanması.

e) İzleme faaliyetlerinin denetiminin yapılması.(10) Diğer Hususlar:

a) Doğaya yeniden kazandırılmış arazilerin kullanıcıları için öneriler.

b) Doğaya yeniden kazandırılmış arazilerin gelecekteki kullanımları amacıyla satışı, dağıtılması usullerinin araştırılması.(11) Doğaya Yeniden Kazandırma Planı Uygulama Takvimi:

a) Doğaya Yeniden Kazandırma Planı çerçevesinde yapılacak çalışmalar için uygulama takvimi hazırlanması.

Pin It

Destekleyenler

Welcome in the demo