perfect solutions banner

eco2n

solar storage banner

 

solar storage banner

nextgen banner

,rielli kasim banner 1


Tehlikeli Atık Geçici Depolama İzni

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nin atık üreticisinin yükümlülükleri başlıklı 9. maddesinin c.bendinde “Bu yönetmelik hükümlerine uygun olarak atıklarını tesislerinde geçici olarak depolaması durumunda Valilikten izin almakla yükümlüdür” hükmü yer almaktadır.

Buna göre ayda 1000 kg’dan fazla atık üreten atık üreticisi Valilikten Tehlikeli Atık Geçici Depolama İzni almak zorundadır. Bu izin için öncelikle Yönetmeliğe uygun şekilde atığı güvenli olarak depolayabilecek bir geçici depolama alanı oluşturması gerekir. Bu alan beton (ya da eşdeğeri)  zeminli ve üzeri kapalı olmalıdır.  Farklı atıklar için farklı bölümleri bulunmalı, atıklar, türüne göre uygun konteynır içerisinde muhafaza edilmeli ve konteynır üzerine atık kodu, miktarı ve atığın geliş tarihi gibi bilgiler yazılmalıdır.  Ayrıca olabilecek sızıntılara karşı önlem alınması gerekir.

Uygun şekilde atık geçici depolama alanının hazırlanmasını müteakip ilgili Valiliğe (il Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü) müracaat edilir.

Ayda bin kilograma kadar atık üreten üreticisi ise;

Biriktirilen atık miktarı altı bin kilogramı geçmemek kaydı ile valilikten izin almaksızın atıklarını arazisinde en fazla yüz seksen gün geçici depolayabilir. Bu durumda herhangi bir tehlike halinde arazide önlem alabilmek için en az bir kişiyi görevlendirmekle ve bu kişinin, adını, telefonunu valiliğe bildirmekle yükümlüdür.

Pin It

Destekleyenler

Welcome in the demo