solar storage banner

 

nextgen banner


Stabilize Arıtma Çamuru Kullanım İzin Belgesi

Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği hükümleri gereği evsel ve kentsel atıksuların arıtılması sonucu elde edilen arıtma çamurlarının toprakta kullanılması izne bağlıdır. Stabilize arıtma çamuru üreticileri toprakta kullanacakları arıtma çamuru için Stabilize Arıtma Çamuru Kullanım İzin Belgesi talebiyle aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte Valiliğe başvuruda bulunurlar.

Başvuru Dosyasında Olması Gereken Bilgi ve Belgeler

1. Stabilize arıtma çamurunun kullanılacağı bölgenin il, ilçe ve köy olarak yeri, parsel numarası ve kaç dekar olduğu,

2. Bu topraklarda yetiştirilecek ürünün cinsi,

3. Yıllık üretilen arıtma çamuru miktarı ve kuru madde yüzdesi,

4. Kullanılacak stabilize arıtma çamurunun analiz belgesi,

5. Uygulanacak toprağın analiz belgesi.


Stabilize arıtma çamurunun toprakta kullanımına yönelik yapılan başvurularda müracaat dosyası İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenir.

 

İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu

1. İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’nün başkanlığında;

2. İl Tarım ve Köyişleri Müdürlüğü,

3. İl Sağlık Müdürlüğü,

4. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı

5. Kullanım alanına göre dahil edilecek başka kurumlardan oluşur.


İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu, stabilize arıtma çamurunun toprağın fiziksel özelliklerinin düzenlenmesine etkisi ile toprağa getireceği ağır metal yük miktarı, toprağın ve yer üstü/yer altı sularının kalitesini bozucu etkisini dikkate alarak incelemeyi yapar.

Değerlendirmeler sonrasında uygun koşullar sağlanmış ise Stabilize Arıtma Çamuru Kullanım İzin Belgesi EK III Mahalli Çevre Kurulu’nun alacağı karar doğrultusunda mahallin en büyük mülki amiri tarafından üç yıllığına verilir.

Pin It

Destekleyenler

Welcome in the demo