solar storage banner

 

nextgen banner

İçme - Kullanma Suyu Havzası Koruma Planı Hazırlanmasına Dair Usul ve Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2024/9) yayımlandı

cevre mevzuat guncelleme 06 04 2024
Tarım ve Orman Bakanlığından: 

İÇME - KULLANMA SUYU HAVZASI KORUMA PLANI HAZIRLANMASINA DAİR USUL VE ESASLAR TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2024/9)

MADDE 1- 20/2/2019 tarihli ve 30692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İçme - Kullanma Suyu Havzası Koruma Planı Hazırlanmasına Dair Usul ve Esaslar Tebliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “beşinci fıkrasının (g) bendine” ibaresi “sekizinci fıkrasına” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“n) Bilimsel rapor: Havzada su kaynaklarının miktar ve kalite olarak korunması ve iyileştirilmesi için mevcut ve ilave verilerin analiz ve değerlendirilmesiyle ortaya konulan senaryo, tedbirler ile uzman görüşünü ve Ek-1’deki asgari hususları içeren akademik raporu,”

MADDE 3- Aynı Tebliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) İçme-kullanma suyu havzası koruma planlarının değişikliği, üçüncü fıkradaki haller dışında bu Tebliğde belirtilen koruma planlarının hazırlık ve onaylanması ile ilgili usul ve esaslara tabidir.”

“(3) Doğal afetler, salgın hastalık gibi halk sağlığını tehdit eden durumlar, meteorolojik, tarımsal, hidrolojik kuraklık ile ekosistemin korunmasına ilişkin olarak acilen tedbir alınması gereken hallerde, Yönetmeliğe aykırı olmayacak şekilde mevcut koruma planlarında ihtiyaç duyulan değişikliklere yönelik Bakanlıkça bilimsel rapor hazırlanır/hazırlatılır. Bakanlık revize edilen koruma planına ilişkin ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerini alır. Havza koruma planı değişikliği, Bakan onayının ardından havzada yer alan illerdeki yerel bir gazetede yayımlanarak yürürlüğe girer.”

MADDE 4- Aynı Tebliğe ekteki Ek-1 eklenmiştir.

MADDE 5- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Eki için tıklayınız

Pin It

Destekleyenler

Welcome in the demo