kamu ihale danismanligi 2019

ies2019

su ve saglik kongresi 2019 banner

acar atik yonetimi

ÇEVRE İZNİ (e-Çevre İzinleri)

Çevre İzni - Çevre İzin ve Lisansları (e-Çevre İzinleri), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ’nın görev ve sorumluluğunda bulunan tüm izin ve lisanslar için başvuruların yapılması ve değerlendirilmesi aşamalarını içeren web tabanlı bir uygulamadır.
Çevre İzin ve Lisans başvuruları sanayi tesisleri adına çevre görevlisi veya çevre danışmanlık firması olarak yeterlik almış kuruluşlar ve kişiler tarafından yapılmaktadır. Başvurular elektronik ortamda başvuruyu inceleyecek mercilere iletilmektedir. Bu merciler; çevreyi kirletici etkisi yüksek olan tesisler için Bakanlık Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, çevreyi kirletici etkisi olan diğer tesisler için ise İl Çevre ve Şehircilik Müdürlükleridir.
Çevre İzni - Çevre İzin ve Lisansları kısaca e-Çevre İzinleri uygulaması ile bugüne kadar basılı evrak üzerinden yapılan başvurular yerine bilgi teknolojileri imkânları kullanarak elektronik başvuruya imkân sağlanmaktadır. Bu amaçla geliştirilen web tabanlı yazılım sayesinde başvuruların yapılması, bu başvuruların yetkili mercilere iletilmesi, değerlendirilmesi ve onaylanma süreci online olarak tamamlanabilmektedir.

Çevre İzni - Çevre İzin ve Lisansları (e-Çevre İzinleri) Başvurusu:

Uygulamanın hukuki altyapısını 29 Nisan 2009 tarih ve 27214 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik oluşturmaktadır. Konu bazlı (emisyon izni, deşarj izni v.b) izin sisteminden bütüncül Çevre İzni uygulamasına geçilmiştir.
e-Çevre İzinleri kullanıcılarının mutlaka E-imza veya Mobil İmza sahibi olması gerekmektedir.Çevre İzni (e-Çevre İzinleri) başvurularında, elektronik imza ile imzalanarak sisteme yüklenmesi gereken belgenin formatının, belgeyi inceleyen merci tarafından da açılabilecek bir program formatında olması gerekmektedir.
Kabul edilen dosya formatları: pdf, doc, xls, rtf, jpeg, jpg, png, gif olarak belirlenmiştir.
İlgili Yönetmelikler:

Mevcut İzin ve Lisansların Geçerliliği:

Mevcut işletmeler, "Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik" yürürlüğe girmeden önce ilgili mevzuat kapsamında ayrı ayrı almış oldukları izin veya lisanslarından, yönetmelik yürürlüğe girdikten sonra geçerliliği ilk bitecek olanın süre bitiş tarihinden en az otuz gün önce bu yönetmelik kapsamında çevre izin veya çevre izin ve lisans başvurusunda bulunur.
Çevre İzin ve Lisansları süresiz olanlar ise, yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihinden itibaren en geç iki yıl içerisinde bu yönetmelik kapsamında çevre izin veya çevre izin ve lisans başvurusunda bulunur. Ancak bu işletmelerden ilk defada ücret alınmaz.

E-ÇEVRE İZİNLERİ KAPSAMI (Çevre İzni-Çevre İzin ve Lisansları)

Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik
Yönetmelik 30 Mayıs 2009 tarih ve 27243 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup 01/01/2010 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Yönetmeliğin Amacı:
Ek-1 ve Ek-2 listesinde yer alan faaliyet ve tesisler tarafından 2872 sayılı Çevre Kanununa göre alınması gereken izin ve lisanslara ilişkin tüm iş ve işlemler ile bu iş ve işlemlere ilişkin yetkili mercilerin, çevre yönetim birimlerinin ve çevre görevlilerinin görev ve sorumlulukları ile Bakanlıkça yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarının, işletmelerin ve işletmecilerin yükümlülükleri belirlemektir.
Çevre iznine veya Çevre İzin ve Lisansına Tabi İşletmeler:
Bu yönetmelik ile çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi işletmeler, çevresel etkilerine göre;
a)Çevreye kirletici etkisi yüksek düzeyde olan işletmeler (Ek-1 Listesi)
b)Çevreye kirletici etkisi olan işletmeler (Ek-2 Listesi) biçimde sınıflandırılmıştır.
Çevre iznini veya Çevre İzin ve Lisansını Vermeye Yetkili Merciler:
İşletmelere verilecek geçici faaliyet belgesi veya çevre izin veya çevre izin ve lisansı;
a)Ek-1 listesinde belirtilen işletmeler için Çevre Orman ve Şehircilik Bakanlığı
b)Ek-2 listesinde belirtilen işletmeler için İl Çevre Orman ve Şehircilik Müdürlükleri, tarafından verilir.
Bakanlık, Ek-1 listesinde yer alan işletmeler için geçici faaliyet belgesi, çevre izni ve çevre izin ve lisansı verme yetkisini İl Çevre Orman ve Şehircilik Müdürlükleri'ne devredebilir.
Çevre izin veya çevre izin ve lisansına e-başvuru dosyasının hazırlanması ve sunulması:
Çevre izin veya çevre izin ve lisansı başvurusu, çevre yönetim birimi, istihdam edilen çevre görevlisi ya da Bakanlıkça yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmaları tarafından yapılır. Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmeler için çevre izni veya çevre izin ve lisans başvurusu elektronik imza ile elektronik ortamda yetkili merciye yapılır. Bu Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 de belirtilen faaliyet ve tesislerin başvuru dosyalarında Ek-3te belirtilen bilgi, belge ve raporların sunulması zorunludur. İzin ve lisansa esas teşkil edecek tüm ölçüm ve analizlerin Bakanlığa veya Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlara yaptırılması gereklidir.
Geçici faaliyet belgesi verilmesi (GFB):
Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmeler, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesi kapsamında geçici faaliyet belgesi için yetkili merciye, e-başvuru yapar. Yapılan bu başvuru içinde 17/7/2008 tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu Kararı veya Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir kararı verilen işletmeler, izne esas taahhütlerini yerine getirdiklerini belgelemek zorundadırlar.
Çevre izin veya çevre izin ve lisans başvurusunun değerlendirilmesi ve belgenin düzenlenmesi:
Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmelerin geçici faaliyet belgesinin geçerlilik süresinin sona ermesinden üç ay öncesine kadar, çevre izin veya çevre izin ve lisansının e-başvuru sürecinin tamamlanması zorunludur. E-başvuru dosyası yetkili merci tarafından iki ay içerisinde incelenir. Söz konusu e-başvuru dosyasında herhangi bir bilgi, belge ve raporun eksik olmaması ve başvurunun uygun bulunması halinde yetkili merci tarafından, çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi düzenlenerek işletmeciye verilir.
Söz konusu e-başvuru dosyasında herhangi bir bilgi, belge ve raporun eksik olması halinde, yetkili merci eksiklikleri işletmeciye ve hizmet satın alımı yoluyla işlemlerin gerçekleştirilmesi durumunda yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmasına bildirir.
Bildirim tarihinden itibaren eksikliklerin on beş gün içinde tamamlanarak yetkili merciye gönderilmesi zorunludur. Eksikliklerin giderilmesi durumunda yetkili merci tarafından çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi düzenlenerek işletmeciye verilir.
Bu süre sonunda bilgi, belge ve raporların tamamlanamaması durumunda yetkili merci tarafından 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili maddeleri uyarınca işletmeye idari yaptırım uygulanır ve altı aya kadar ek süre verilebilir. Çevre ve insan sağlığı yönünden tehlike yaratan faaliyetler süre verilmeksizin durdurulur.
Ek süre verilmemesi veya ek süre sonunda istenilen bilgi, belge ve raporların tamamlanmaması halinde verilmiş olan geçici faaliyet belgesi iptal edilir ve işletmenin faaliyeti durdurulur. Bu durumda, işletme Ek-1 listesinde yer alıyor ise Bakanlık geçici faaliyet belgesinin iptal edildiğini işletmenin bulunduğu yerdeki İl Çevre Orman ve Şehircilik Müdürlüğü'ne, işletme Ek-2 listesinde yer alıyor ise İl Çevre Orman ve Şehircilik Müdürlüğü geçici faaliyet belgesinin iptal edildiğini Bakanlığa bildirir.
Çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi ve ekleri:
İşletmelere Ek-5 de yer alan çevre izin veya Ek-6 da yer alan çevre izin ve lisans belgelerinden biri ve ekleri düzenlenir. Çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesinin bir nüshası işletmeye verilir. Belgede işletmeye verilen çevre izin veya çevre izin ve lisansının kapsamı ile eklerinin listesi yer alır. Belge eklerinde işletmenin tabi olduğu çevre mevzuatının adı ve bu kapsamda uyulması gereken standartlar, işletmenin ilgili mevzuatta öngörülen çalışma şartları ve diğer hususlar yer alır. Ekler, yetkili merci tarafından paraflanır. Belge kapsamında değişiklik olması halinde önceki belge iptal edilerek yeni belge düzenlenir.
Çevre izin ve/veya lisans belgesinin geçerliliği ve yenilenmesi:
İşletmelere verilen çevre izni veya çevre izin ve lisansı, on yıl süre ile geçerlidir. İşletmede çevre izin veya çevre izin ve lisans şartlarında değişiklik olmaması durumunda on yıllık süre dolmadan üç ay önce yetkili merciye durum raporu ile belgenin yenilenmesi için başvuruda bulunur. Yetkili merci, başvuruyu uygun bulması halinde yeni çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi düzenler. Çevre izin veya çevre izin ve lisans şartları değişikliğe uğrayan işletmeler, değişen şartlarla ilgili bilgi, belge ve raporlarla birlikte yetkili merciye müracaat ederler. Yetkili merci çevre izin ve/veya lisans alma sürecini yeniden başlatır.
İşletmenin en az üç yıl süre ile çalışmaması durumunda çevre izin veya çevre izin ve lisansı almak üzere yeniden başvuru yapılır.

İşletmenin sahibinin veya adının değişmesi halinde, yapılan değişiklik işletmeci tarafından değişikliğin gerçekleştiği tarihten itibaren üç ay içinde yetkili merciye bildirilir. İşletmede bu maddenin üçüncü fıkrasındaki değişiklikler yoksa işletmenin çevre izin veya çevre izin ve lisansı, önceki geçerlilik süresi değişmemek kaydıyla yeniden düzenlenir. Faaliyet sahibinin değişmesi durumunda yeni faaliyet sahibinden ayrıca devralınan işletmenin izin veya çevre izin ve lisans koşullarına uyacağına dair taahhütname istenir.

Çevre İzni ve Lisansı Belge ücretleri

Fatura Bilgi Formu

Yetkilendirme ve Çevre Danışmanlık Firmalarının Yükümlülükleri ve Nitelikleri:
Yetkilendirme ve çevre danışmanlık firmalarının nitelikleri:
Çevre izin veya çevre izin ve lisans e-başvuru dosyasını ve başvuru için gerekli bilgi, belge ve raporları hazırlayacak çevre danışmanlık firmaları Bakanlıktan yeterlik belgesi almak zorundadır. Yeterlik Belgesinin verilmesi, çevre danışmanlık firmalarında aranacak şartlar, yeterlik şartlarına uygunluk kontrolü ve belgenin iptal edilmesi ile ilgili usul ve esaslar Bakanlıkça hazırlanacak bir tebliğ ile düzenlenir.
Yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarının yükümlülükleri:
Çevre izin veya çevre izin ve lisans başvuru sürecinde hizmet verecek yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmaları;
a)Hizmet verdiği işletmenin başvuru dosyasını, gerekli olan bilgi, belge ve raporları eksiksiz olarak hazırlamak/hazırlatmak ve başvuruyu yapmakla,
b)Hazırlanan bilgi, belge ve raporları eksiksiz bir şekilde yerinde inceleme yaparak değerlendirilmesi ve dosya içeriğindeki tüm bilgi, belge ve raporların teknik içeriğinin ilgili mevzuata uygunluğunu ve doğruluğunu sağlamakla,
c)İhtiyaç duyulan tüm bilgi, belge ve raporları öngörülen formatta, zamanında ve eksiksiz olarak temin etmek ve iletmekle,
ç)Hizmet verdiği işletme adına, mahalli idareler ve İl Çevre Orman ve Şehircilik Müdürlüğü ve Bakanlık ile gerekli işlemler hakkında yazışmalar ve görüşmeler yapmakla,
d)Yetkili merci tarafından bu Yönetmelik kapsamında yapılacak yerinde incelemeler sırasında tesiste en az bir çevre görevlisini hazır bulundurmakla,
e)Hizmet verdiği işletmenin çalışmaları esnasında öğrenilen ticari sır niteliğindeki bilgileri saklı tutmakla,
f)Hizmet alımı sözleşmesi yapılması ve iptali durumunda, hizmet verdiği işletmenin durumundaki değişikliği en geç bir ay içerisinde yetkili merciye bildirmekle, yükümlüdür.
Faaliyetin sona ermesinin bildirilmesi:
Çevre Denetimi Yönetmeliği Ek-I ve Ek-II listelerinde yer alan işletmeler veya hizmet satın alımı yoluna gidilmişse yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firması işletmenin herhangi bir nedenle bir aydan fazla veya sürekli olarak çalışmaması halinde otuz gün içerisinde yetkili merciye haber vermekle yükümlüdür.
Çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesinin askıya alınması:
İşletmenin çevre izin veya çevre izin ve lisans koşullarına aykırı iş ve işlemlerinin tespit edilmesi durumunda yetkili merci tarafından Çevre Kanununun ilgili maddeleri uyarınca idari yaptırım uygulanır. Uygunsuzluğunun düzeltilmesi için; işletme tarafından iş termin planı ve taahhütname verilmesi halinde, işletmeye yetkili merci tarafından en fazla bir yıla kadar süre verilebilir.
Çevre izin ve/veya lisans belgesi bedeli:
Geçici faaliyet belgesi ile çevre izin veya çevre izin ve lisansının verilmesi, yenilenmesi ve güncellenmesi için ödenecek bedel ve tarifeler her yıl Bakanlık tarafından belirlenir ve Bakanlığın internet sayfasında yayınlanır. Geçici faaliyet belgesi ile çevre izin veya çevre izin ve lisansının verilmesi için ödenmesi gereken ücretler, yetkili merciin Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüklerine ödenir.
Mevcut izin ve lisansların geçerliliği:
Mevcut işletmeler, bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce ilgili mevzuat kapsamında ayrı ayrı almış oldukları izin veya lisanslarından, bu Yönetmelik yürürlüğe girdikten sonra geçerliliği ilk bitecek olanın süre bitiş tarihinden en az otuz gün önce bu Yönetmelik kapsamında çevre izin veya çevre izin ve lisans başvurusunda bulunur. Çevre izin ve lisansları süresiz olanlar ise, bu Yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihinden itibaren en geç iki yıl içerisinde bu Yönetmelik kapsamında çevre izin veya çevre izin ve lisans başvurusunda bulunur. Ancak bu işletmelerden ilk defada ücret alınmaz.

Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin Ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine istinaden işletmeler tarafından alınması gereken çevre izin ve / veya lisans belgesini ilgilendiren yönetmeliklerde değişikliklikler yapılarak 30.03.2010 tarih ve 27537 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.


ÇEVRE İZİN VE LİSANS KONULARI

e-Çevre İzinleri, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün görev ve sorumluluğunda bulunan tüm izin ve lisanslar için başvuruların yapılması ve değerlendirilmesi aşamalarını içeren web tabanlı bir uygulamadır. Bu kapsamda izin ve lisans başvuruları sanayi tesisleri adına çevre görevlisi veya çevre danışmanlık firması olarak yeterlik almış kuruluşlar ve kişiler tarafından yapılmaktadır.

_________________
ÇED (ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ) YÖNETMELİĞİ GEREĞİNCE;

SANAYİ TESİSLERİNDEN KAYNAKLI HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ GEREĞİNCE;

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ GEREĞİNCE;

TEHLİKELİ MADDELERİN SU VE ÇEVRESİNDE NEDEN OLDUĞU KİRLİLİĞİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ GEREĞİNCE;

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ GEREĞİNCE;

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ GEREĞİNCE;

TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ GEREĞİNCE;
(Tehlikeli Atıklar, Tıbbi Atıklar, Atık Yağlar, Atık Aküler, Bitkisel Atık Yağlar)

ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ GEREĞİNCE;

ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİKLERİN (ÖTL) KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ GEREĞİNCE;

BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ GEREĞİNCE;

MADENCİLİK FAALİYETLERİ İLE BOZULAN ARAZİLERİN DOĞAYA YENİDEN KAZANDIRILMASI YÖNETMELİĞİ GEREĞİNCE;

ÇEVRE İZNİ - ÇEVRE İZİN VE LİSANSLARI SÜRECİ

GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ (GFB): İşletmecinin çevre izin veya çevre izin ve lisans başvurusu yaptığında, faaliyeti esnasında ilgili mevzuata uygun olarak çalıştığını belgelemesi için Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre belirlenecek süreler için tesise verilen belge.

ÇEVRE İZNİ: Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken; emisyon, deşarj, gürültü kontrol, derin deniz deşarjı ve tehlikeli madde deşarjı konularından en az birini içeren izin.

ÇEVRE LİSANSI: Atıkların toplanması, geri kazanılması, geri dönüşümü ve bertaraf edilebilmesine ilişkin teknik yeterlilik.

ÇEVRE İZİN BELGESİ: İşletmeler için, hava, su ve toprak gibi alıcı ortamları korumak amacıyla ilgili mevzuat uyarınca verilecek belge.

ÇEVRE İZİN VE LİSANS BELGESİ: Bu Yönetmelik kapsamında verilecek çevre izin ve çevre lisanslarını kapsayan tek bir belge.

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK EK-1: Çevreye Kirletici Etkisi Yüksek Olan Faaliyet veya Tesislerin Listesi.

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK EK-2: Çevreye Kirletici Etkisi Olan Faaliyet veya Tesislerin Listesi.
Mevzuat, yazılımla ilgili bilgiler, duyurular, çevre izni ve lisansı alan işletmelerin bilgileri, belge bedelleri ve e-Çevre İzni yazılım programına giriş bilgilerinin yer aldığı bir web sitesi (http://eizin.cevreorman.gov.tr) bulunmaktadır.

ÇEVRE GÖREVLİSİ: Faaliyetleri sonucu çevre kirliliğine neden olan ve/veya neden olabilecek ve Çevre Kanununa göre yürürlüğe konulan düzenlemeler uyarınca denetime tâbi kurum, kuruluş veya işletmelerin faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu, alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığını değerlendiren, tesis içi yıllık iç tetkik programları düzenleyen tesiste veya çevre yönetim hizmeti veren çevre danışmanlık firmasında çalışan görevliyi ifade eder.

ÇEVRE İZNİ - ÇEVRE İZİN VE LİSANS BELGESİ BAŞVURUSU:
Çevre İzin veya Lisansı almak isteyen faaliyetler, Çevre izin ve Lisans belgesi başvuruları için yönetmelikte tespit edilen ortak belgeler ile başvuru türü ile ilgili özel belgeleri Geçici Faaliyet Belgesi başvurusu aşamasında yetkili merciiye elektronik ortamda iletmekle yükümlüdürler.
Geçici Faaliyet Belgesi 1 yıl geçerli olup başvurudan sonra 30 gün içerisinde değerlendirilmesinin yapılması gerekmektedir.

Gerek ortak belgeler gerekse de faaliyete özgü özel belgeler bir defaya mahsus olmak üzere ibraz edilecektir.

Geçici Faaliyet Belgesi alındıktan sonra 1 yıl içinde Çevre İzni alınabilmesi için yine faaliyete özgü olan ve yönetmeliğin Ek-3C' de yer alan konularda (Çevre İzni ve Çevre İzin ve Lisansları ile ilgili belgeler) ölçüm, raporlama ve teknik bilgilerin (emisyon raporu, akustik rapor, teknik uygunluk raporu, deneme yakma planı, izleme raporu vs.) yine elektronik ortamda ilgili birime iletilmesi gerekmektedir.

Geçici Faaliyet Belgesinin alınmasından itibaren en geç 6 ay içerisinde bilgi, belge ve raporunu (başvuru konusu gürültü ise akustik rapor gibi) İzin veya Lisansının başvuru sürecini tamamlamak üzere sunulur. Başvuru tarihinden 80 gün içerisinde yetkili mercii tarafından incelenir. Başvuru dosyasında bilgi, belge ve rapor eksikliği olmaması sonucu başvurunun uygun bulunması durumunda Çevre İzin veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi kuruluşa verilir.

Çevre İzin veya Lisansı için başvuruda bulunulmaz yada eksikliler giderilmezse Geçici Faaliyet Belgesi iptal edilir. 6 ay süre ile tekrar başvuru yapılamaz ve idari yaptırımla cezalandırılır.

Geçici Faaliyet Belgesini (GFB) yazılı ortamda alan işletmelerin ivedilikle Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından elektronik ortamda Çevre İzni-Çevre İzin ve Lisansları uygulaması için hazırlanan sisteme bilgilerini aktarmaları gerekmektedir. Aksi halde Çevre İzni - Çevre İzin ve Lisansları için 2. Grup Belgelerini yükleyemeyeceklerdir. Başvurunun 6 aylık süre içinde yapılmaması halinde Geçici Faaliyet Belgesinin (GFB) iptali söz konusudur.


ÇEVRE İZİN - ÇEVRE İZİN VE LİSANS SÜRECİNİN TAMAMLANMASI AŞAMASINDA SUNULMASI GEREKEN BİLGİ VE BELGELER


ÇEVRE İZİN VE LİSANS BAŞVURUSUNDA TEKNİK UYGUNLUK RAPOR FORMATLARI


İlgili Konular;

GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ İÇİN İSTENİLEN ÖZEL BELGELER

ATIK KODLARI LİSTESİ - European Waste Codes (EWC)

Destekleyenler